Projekt  „Wniosek o pomoc w formie dotacji na kapitał obrotowy” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cele projektu: projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,  które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi epidemią COVID-19, niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 370 077,54 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 370 077,54 zł